Od przedszkolaka do pierwszaka

Program autorstwa Iwony Brody otrzymał wyróżnienie w 2009 roku 
w konkursie organizowanym przez CODN i MEN w związku 
z uwzględnieniem przez autorki - w rozwiązaniach programowo- metodycznych - dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

        Program „Od przedszkolaka do pierwszaka” precyzuje organizację procesu wychowawczo-dydaktycznego. Zwraca się w nim uwagę na celowość działań nauczyciela i dziecka. 
Program jest zgodny z „Podstawą programową wychowania przedszkolnego”, ściśle się do niej odnosi. Punktem wyjścia opracowania programu stały się cele wychowania przedszkolnego w niej określone:

1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w     codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, 
co jest dobre, a co złe.
3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, koniecznej do racjonalnego radzenia sobie
w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
4. Rozwijanie umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych           możliwościach fizycznych i intelektualnych.     
6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
8. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej 
i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

        Program „ Od przedszkolaka do pierwszaka” stanowi uszczegółowienie podstawy. Ukierunkowany jest na wielostronny rozwój dziecka, zgodnie z jego wiekiem i możliwościami rozwojowymi.
        Podstawową formą aktywności dziecka jest zabawa. Są różne rodzaje zabaw, np. ruchowe, konstrukcyjno-manipulacyjne, twórcze, dydaktyczne, tematyczne, każda niesie ważne dla rozwoju dziecka wartości. W zabawie dziecko wykorzystuje swój ogromny potencjał, nabywając umiejętności. Jak umożliwić ich optymalne zdobywanie? W sposób zabawowy, odnosząc się do sytuacji życiowych, codziennych, bliskich dziecku. Należy współdziałać z wychowankiem. Uczyć się – bawiąc i bawić się – ucząc. Być jego przewodnikiem po świecie nauki. Nie wyręczać, lecz wspomagać. Pozwolić dziecku samodzielnie działać, doświadczać, przeżywać, przyswajać, wyciągać wnioski, pokonywać trudności, osiągać sukcesy. Dlatego w programie „Od przedszkolaka do pierwszaka” wykorzystywane są takie metody jak: 

• Metoda aktywnego słuchania muzyki, zwłaszcza klasycznej, według B. Strauss
• Metoda pedagogiki zabawy według Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA
• Metoda gimnastyki twórczej według C. Orffa i R. Labana
• Metoda P. Dennisona
• Metoda W. Sherborne
• Metoda gimnastyki A. i M. Kniessów
• Metody związane z nauką czytania: M. Bogdanowicz, B. Rocławskiego,I. Majchrzak
• Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
• Metoda nauki matematyki prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
• Metoda dramy
Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!